Menu

   
ข้อมูล KNC14 : หน่วยผลิตคอนกรีต สาขา พระราม 5
หัวหน้าแพลนท์ นายเด่นพงษ์ ตรีวิเศษ
ผู้ช่วยหัวหน้าแพลน์ นางเบญจมาศ ตรีวิเศษ
เบอโทรศัพท์ 02-9262275
Fax 02-9262276
มือถือ 086-3203659
ที่อยู่ 6/6 ม.2 ซ.ฉิมน้อย บางกร่าง เมืองนนทบุรี